هنر صدا

آکورد W و  P
Hits: 
503
بازدید: 
503
مکالمه
Hits: 
575
بازدید: 
575
کوچ
Hits: 
764
بازدید: 
764
صدای خارج از تصویر
Hits: 
677
بازدید: 
677
نویز - دو
Hits: 
819
بازدید: 
819