هنر صدا

آکورد W و  P
Hits: 
211
بازدید: 
211
مکالمه
Hits: 
323
بازدید: 
323
کوچ
Hits: 
582
بازدید: 
582
صدای خارج از تصویر
Hits: 
548
بازدید: 
548
نویز - دو
Hits: 
636
بازدید: 
636