هنر صدا

آکورد W و  P
Hits: 
123
بازدید: 
123
مکالمه
Hits: 
258
بازدید: 
258
کوچ
Hits: 
529
بازدید: 
529
صدای خارج از تصویر
Hits: 
493
بازدید: 
493
نویز - دو
Hits: 
568
بازدید: 
568